Payback Lahti ry:n hallitus kaudella 2021:

Ville Rönkko (puheenjohtaja), Janne Kampman (varapuheenjohtaja), Kai Lahtinen (sihteeri), Esko Peltonen, Tomi Skinnari, Sami Nieminen.

email: info(at)paybacklahti.fi

Kummiurheilijat: 

Pekka Lagerblom, Toni Nieminen, Petri Pasanen, Mikko Ilonen, Karri Rämö.

 

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Payback Lahti ry

Yhteystiedot:

Payback Lahti ry / Rapid Lahti Oy

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

yhteyshenkilö: Ville Rönkkö

info@paybacklahti.fi

2. Rekisteröidyt

Tukea hakeneet henkilöt.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Hakemuksen tehnyt henkilö/henkilön huoltaja antaa suostumuksensa täyttämällä kirjallisen hakemuslomakkeen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Tukihakemuksen käsittely ja tuen kelpoisuuden arviointi.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Henkilötietorekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

    • nimi
    • osoite
    • sähköposti
    • puhelinnumero

Henkilötiedot

    • tiedot tuen hakemisesta

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@paybacklahti.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti lapsen huoltajalta itseltään täytetyn verkkolomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Payback Lahti ry:n ulkopuolelle.

Luovutamme tietoja hakijan harrastusyhdistykselle hakemuksen käsittelyn arviointia varten. Lisäksi luovutamme tietoja tilitoimisto Rapid Lahti Oy:lle. Rapid Lahti Oy (y-tunnus 2516038-5) on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

Tuen saajien henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämä aika. Muiden hakemusten osalta tiedot poistetaan tilikauden päätteeksi, joka on yksi kalenterivuosi.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän hallituksen jäsenet käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle esimerkiksi tilitoimisto Rapid Lahti Oy:lle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.